Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 100 bedelli sermaye artırımı için çalışmalara başladı.

Deniz GYO, Yönetim Kurulu Kararı ile bedelli sermaye artırmak üzere SPK'ya başvurma kararı aldı.

Hisseleri borsada işlem gören Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#DZGYO), Yönetim Kurulu bugün önemli bir karara imza attı. 

Şirket önümüzdeki günlerde SPK'ya başvuru yaparak sermayesini 400 milyon liradan 800 milyon liraya çıkarmak üzere çalışma başlattı.  

Yüzde 100 oranında yapılacak bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 gün olarak belirlendi. 

Şirket tarafından KAP'a gönderilen açıklamanın tam metni şu şekildi: 

Şirket'imizin 06.10.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1) Şirket esas sözleşmesinin 8.maddesine istinaden, Şirketimizin 2023 yılsonuna kadar geçerli 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 400.000.000 TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 800.000.000 TL (SekizYüzMilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına,

2) Şirket esas sözleşmesinin 8.maddesine istinaden, artırılan 400.000.000 TL (DörtYüzMilyonTürkLirası) sermayeyi temsil eden payın, beheri 1,00 TL (BirTürkLirası) nominal değerli, 400.000.000 adet (B) grubu hamiline yazılı ve borsada işlem görebilir olarak ihracına,

3) Şirket esas sözleşmesinin 8.maddesine istinaden, işbu sermaye artırımında hem (A) grubu imtiyazlı hamiline yazılı pay sahiplerine, hem de (B) grubu imtiyazsız hamiline yazılı pay sahiplerine (B) grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

4) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının, nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

5) Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (OnBeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine,

6) Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (İki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasa'nda halka arz edilmesine,

7) Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların Şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına veyeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket Yönetimine yetki verilmesine

karar verildi.

Etiketler
Yorumlar